WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 21-sep-21 Speelweek 1 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H Fysio For You - Young Munter Thuismakelaars 1H 2 - 3 2H Mellow Munter - Hypotheker MBD/VSG ADRZ 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - V.N.L.S. naar 07 Dec 21.20 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke - Sport Centre Souburg Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H De Graaf Assurantien – Thuismakelaars Fysio For You 1H 2 - 3 2H ADRZ - CZ Mellow Munter 2H 4 1D Kraamzorg Post - ’t Ken Net 1 Vlijtig Liesje 1D 5 - 6 2D Bowling DeKruitmolen - Mysti Munter ’t Ken Net 2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H – 1H 2 - 3 2H Koperarms - Tummers CZ 2H 4 1D Vlijtig Liesje – The Athletes Foot ’t Ken Net 1 1D 5 - 6 2D ’t Ken Net 2 - Camp.sh Clarijs/SVS Mysti Munter 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 28-sep-21 Speelweek 2 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS W E D S T R I J D SCHEIDSR - TELLER KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.10 1 1H VNLS - Thuismakelaars Young Munter 1H 2 - 3 2H ADRZ - Tummers Hypotheker MDB/VSG 2H 4 1D Kraamzorg Post – Vlijtig Liesje Restaur. Valkenisse 1D 5 - 6 2D Sport Centre Souburg – Mysti Munter VV Jong Ambon 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15 1 1H Young Munter - Neeele-VAT Logistics Thuismakelaars 1H 2 - 3 2H Hypotheker MDB/VSG - Bowling d Kruitmolen Tummers 2H 4 1D Restaur. Valkenisse - The Athlete’s Foot V.N.L.S. 1D 5 - 6 2D ’t Ken Net 2 - VV Jong Ambon Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.20 1 1H Jonika - De Graaf Assuratien Neeele-VAT Logistics 1H 2 - 3 2H Munter Error - Koperarm Bowling d Kruitmolen 2H 4 1D V.N.L.S. - ’t Ken Net 1 The Athlete’s Foot 1D 5 - 6 2D Kookbrd Krommenhoeke – Bowling DeKruitmolen ’t Ken Net 2 2D ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING