-
WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 02-feb-21  Speelweek 20 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Jonika               - De Graaf Assurantiën  Dr eamteam           1H        2                            -                                                     3   2H  CZ                   - Munter Error          Tummers              2H        4   1D  't Ken net 1         - V.N.L.S.              Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  Mysti Munter         - VV Jong Ambon         't Ken net 2         2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Koperarm             - Dr eamteam            De Graaf Assurantiën 1H        2                            -                                                     3   2H  Eastman              - Tummers               CZ                   2H        4   1D  Vlijtig Liesje       - Kraamzorg Post        't Ken net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  't Ken net 2         - Camp.sh Clarijs/SVS   VV Jong Ambon        2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1                            -        2                            -                                                     3                            -                         4                            -                     5                            -                                                     6                            - ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 09-feb-21 Speelweek 21 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  VNLS                 - Thuismakelaars        Neele-VAT Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  Eastman              - Mellow Munter         Bowling d Kruitmolen 2H        4   1D  V.N.L.S.             - 't Ken Net 1          Sneakers             1D        5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen - VV Jong Ambon         Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  De Graaf Assurantiën - Neele-VAT Logistics   Thuismakelaars       1H        2                            -                                                     3   2H  Tummers              - Bowling d Kruitmolen  Mellow Munter        2H        4   1D  Vlijtig Liesje       - Sneakers              V.N.L.S.             1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke - Camp.sh Clarijs/SVS   Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Dr eamteam           - Fysio For You         De Graaf Assurantiën 1H        2                            -                                                     3   2H  CZ                   – ADRZ                  Tummers              2H        4   2D  Sport Centre Souburg – Mysti Munter          Camp.sh Clarijs/SVS  2D        5                            -                                                     6   1H  Jonika               - Young Munter          Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 16-feb-21 Speelweek 19 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Dr eamteam           - Young Munter          De Graaf Assurantiën 1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Error         - ADRZ                  Tummers              2H        4   1D  Kraamzorg Post       - 't Ken Net 1          Restaur. Valkenisse  1D        5                            -                                                     6   2D  Mysti Munter         - Camp.sh Clarijs/SVS   Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  VNLS                 - De Graaf Assurantiën  Dr eamteam           1H        2                            -                                                     3   2H  Tummers              - Eastman               Munter Error         2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - V.N.L.S.              Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke - Bowling DeKruitmolen  Mysti Munter         2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Jonika               - Koperarm              VNLS                 1H        2                            -                                                     3   2H  Bowling d Kruitmolen - Mellow Munter         Eastman              2H        4                            -        5                            -                                                     6   1H  Neele-VAT Logistics  - Fysio For You         Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 23-feb-21 Speelweek 20 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Dr eamteam           - Thuismakelaars        VNLS                 1H        2                            -                                                     3   2H  Tummers              - Munter Error          ADRZ                 2H        4   1D  V.N.L.S.             - Sneakers              Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  Camp.sh Clarijs/SVS  - VV Jong Ambon         Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Neele-VAT Logistics  - VNLS                  Young Munter         1H        2                            -                                                     3   2H  ADRZ                 - Hypotheker MDS/VSG    Tummers              2H        4   1D  Kraamzorg Post       - Vlijtig Liesje        Sneakers             1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke - 't Ken net 2          VV Jong Ambon        2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Koperarm             - Young Munter          Neele-VAT Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - CZ                    Hypotheker MDS/VSG   2H        4   2D  Sport Centre Souburg - Bowling DeKruitmolen  't Ken net 2         2D        5                            -                                                     6   1H  De Graaf Assurantiën - Jonika                Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING
HOME INFORMATIE ORGANISATIE WEDSTRIJDSCHEMA WEDSTRIJDINFO NIEUWS SPORTVERZORGING